Друк

zpp2020                            

 

На виконання вимог наказу Міністерства освіти і науки від 03.06.2020 р. № 753 « Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.10.2019 р. № 1350» внести до правил прийому Сосницького сільськогосподарського технікуму бухгалтерського обліку такі зміни:

1.Розділ VI викласти в такій редакції:

«VІ. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

  1. 1.Порядок роботи приймальної комісії:

Дні тижня

Години

Понеділок – п’ятниця

8.00-17.00

обідня перерва

13.00-14.00

Субота та неділя

вихідний

в період з 30 червня по 22 серпня 2020 року

Понеділок – п’ятниця

8.00-17.00

обідня перерва

13.00-14.00

Субота

8.00-13.00 (без перерви)

Неділя

В черговому режимі

в період з 14 липня до 07 вересня 2020 року

Робота Приймальної комісії регулюється розкладом проведення співбесід, вступних іспитів та фахових випробувань

Порядок роботи може бути змінено за рішенням Приймальної комісії ССТБО.

  1. 2.Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту починається

1 серпня та закінчується о 18.00 30 вересня.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки (таблиця 1):

Таблиця 1

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

на основі

базової загальної середньої освіти

повної

загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

30 червня 2020 року

13 серпня

2020 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі вступних іспитів, співбесіди

о 18.00 годині

13 липня

2020 року

о 18.00 годині

22 серпня

2020 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО

 

о 18.00 годині

01 вересня

2020 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних іспитів

14– 21 липня

2020 року

23 – 29 серпня

2020 року

Строки проведення вищим навчальним закладом співбесід

14– 21 липня

2020 року

25 – 28 серпня

2020 року

Строк оприлюднення рейтингового списку вступників,які вступають на основі сертифікатів ЗНО та вступних випробувань (у тому числі за квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця регіонального замовлення

не пізніше

12.00 години.

23 липня

2020 року

не пізніше

12.00 години.

03 вересня

2020 року

Строк оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця регіонального замовлення за результатами співбесіди

не пізніше

12 години

23 липня

2020 року

не пізніше

12.00 години.

03 вересня

2020 року

Строк виконання вимог до зарахування на місця регіонального замовлення

до 12 години

27 липня

2020 року

до 12 години

07 вересня

2020 року

Строк виконання вимог до зарахування за результатами співбесіди на місця регіонального замовлення

до 12 години

27 липня

2020 року

до 18.00 години.

04 вересня

2020 року

Строки зарахування вступників

 

 

на місця регіонального замовлення

не пізніше

18 години

29 липня

2020 року

на місця   регіонального замовлення

не пізніше 12 години

13 вересня

2020 року

за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше

31 липня

2020 року

за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше

12 години

19 вересня

2020 року

Додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 31серпня

2020 року

 

не пізніше

30 вересня

2020 року

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше

06 серпня

2020року

не пізніше

21 вересня

2020 року

 

  1. 3.Рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі за співбесідою, квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття фахової перед вищої освіти за регіональним замовленням.
  2. 4.Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Сосницький сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника проводиться в такі строки (таблиця 2):

Таблиця 2

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

13 липня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

о 18.00 годині

22 серпня 2020 року

Строки проведення вищим навчальним закладом фахового випробування

23 – 29 серпня

2020 року

Строк оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12.00 години.

03 вересня 2020 року

Строк виконання вимог до зарахування

на місця регіонального замовлення –

до 12 години 7 вересня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 7 вересня

Строки зарахування вступників

на місця регіонального замовлення –

до 12 години 13 вересня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 19 вересня

 

2.У розділі VIІ:

абзац дев’ятий пункту 1 викласти в такій редакції:

«Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в електронній формі тільки за наявності сертифікатів(у) ЗНО з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою та/або квотою-1, квотою-2, які має бути подано в строки прийому заяв відповідно до цих Умов.»

пункт 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Подання у 2020 році заяви в паперовій формі вступниками, що планують здобувати фахову передвищу освіту на основі базової середньої освіти, може здійснюватися шляхом надсилання заповнених заяв встановленої форми на електронну адресу приймальної комісії закладу освіти,зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО, у термін, визначений в розділі VI цих правил. Факт подання кожної заяви електронною поштою реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви та підтвердження про отримання заяви надсилається вступнику разом із розкладом вступних іспитів. У такому випадку заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії закладу освіти в день першого іспиту до його початку.»

в абзаці другому пункту 7 цифри та слово «01 травня» замінити цифрами та словом «01 січня».

Доповнити підпункт1 новими абзацами:

« Для осіб, зареєстрованих селах,які здобули базову середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл,у рік вступу конкурсний бал множиться несільський коефіцієнт ( далі-СК) шляхом його множення на їх добуток. СК дорівнює1,05.

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки про реєстрацію місця проживання,що подається за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207, в паперовій формі,затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до ЄДЕБО».

3.Пункт 5 розділу ІХ доповнити новим абзацом такого змісту:

«особи, у яких один із батьків(усиновлювачів) був поліцейським,який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти».

4.У розділі ХІ:

«У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця державного та регіонального замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим опису вкладень на адресу приймальної комісії закладу освіти, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО, в порядку та терміни, вивчення в розділі VI цих правил. Дату подання документів вивчаються за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. У такому випадку договір про навчання між закладом фахової перед вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників)укладається в продовж 10 робочих днів з дати початку навчання.

У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця державного та регіонального замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу приймальної комісії закладу освіти, зазначену в Реєстрі суб’єктів діяльності ЄДЕБО,в порядку та терміни, визначені в розділі VI цих правил. У такому випадку надання оригіналів необхідних документів та укладання договору про надання між закладом фахової перед вищої освіти та вступником(за участі батьків або законних представників-для неповнолітніх вступників) здійснюється впродовж 10 робочих днів з дати початку навчання.»;

пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

« У 2020 році зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може проводитись на підставі поданих вступниками копій необхідних документів шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу приймальної комісії закладу освіти,зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО або засобами електронного зв’язку, накладанням кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу приймальної комісії закладу освіти, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО, в терміни визначені Правилами прийому закладу фахової перед вищої освіти. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. У такому випадку надання оригіналів необхідних документів, укладання договору про навчання між закладом фахової предвищої освіти та вступником(за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) та договору між закладом фахової предвищої освіти та фізичною(юридичною) особою,яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи,здійснюється в продовж 10 робочих днів від дати початку навчання.».

 

 

 

Відповідальний секретар

приймальної комісії                                         О.А.Шевченко

 

 

 

Останнє оновлення ( Четвер, 23 липня 2020, 06:46 )